opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami"
Adam Mickiewicz


1968

 dniu 25 marca 1968 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Cechu R.R. w Raciborzu, na którym dokonano wyboru nowych władz Cechu na następną 3 – letnią Kadencję (1968 – 1971).

Do Zarządu Cechu wybrano:

 • kol. Antosa Franciszka mistrza piekarskiego z Raciborza jako Starszego Cechu
 • kol. Jasnego Franciszka – fotografa z Raciborza jako Czł. Zarządu
 • kol. Derwisz Marię - modniarkę z Raciborza jako Czł. Zarządu
 • kol. Gawendę Franciszka – kowala z Raciborza jako Czł. Zarządu
 • kol. Łopacza Franciszka – stolarza z Raciborza jako Czł. Zarządu
 • kol. Robenka Alojzego – inst. elektr. z Samborowic jako Czł. Zarządu
 • kol. Urbanka Jana – malarza z Krzanowic jako Czł. Zarządu

 

Na Zastępców Członków Zarządu Cechu wybrano:

 • kol. Sobotę Jana, zduna z Raciborza
 • kol. Rymera Ernesta, ślusarza z Raciborza
 • kol. Tomalę Franciszka, murarza z Brzeźnicy

Do Komisji Rewizyjnej Cechu wybrano:

 • kol. Dastiga Jerzego mistrza szewskiego z Raciborza
 • kol. Grębowicz Martę mistrzafryzjerskiego z Raciborza
 • kol. Okrenta Roberta mistrzapiekarskiego z Nędzy

Na Zastępców Członków Kom. Rewizyjnej wybrano:

 • kol. Dziadzko Maksymiliana, cieślę z Raciborza
 • kol. Szczukę Konrada, blacharza z zawady Książęcej

Do Sądu Cechowego wybrano:

 • kol. Sochę Alojzego, kowala z Bieńkowic
 • kol. Rosinę Adolfa, rynnarza z Bieńkowic
 • kol. Paletę Alojzego, krawca z Pietrowic W.
 • kol. Stępień Jadwigę inst. san. z Raciborza
 • kol. Jochwina Waltera ślusarza z Raciborza

Na Zastępców Sądu Cechu wybrano:

 • kol. Hluchnika Józefa, stolarza z Krzanowic
 • kol. Waniek Alfreda, stolarza z Raciborza

Na Zebraniu Zarządu Cechu w dniu 16 kwietnia 1969 r. ukonstytuował się Zarząd Cechu w sposób następujący:

 • Podstarszym Cechu R.R. w Raciborzu wybrano kol. Jasnego Franciszka
 • Sekretarzem Cechu R.R. w Raciborzu wybrano kol. Derwisz Marię
 • Skarbnikiem Cechu R.R. w Raciborzu wybrano kol. Gawendę Franciszka
 • Opiekunem młodzieży rzemieślnicz. wybrano kol. Robenka Alojzego
 • Przewodn. Komisji Oświaty wybrano kol Łopacza Franciszka

Na tym samym zebraniu Zarządu powołano Komisję Oświaty przy Cechu R.R.  w Raciborzu w składzie:

 • kol. Łopacz Franciszek – przewodniczących
 • kol. Urbanek Jan malarz z – ca przewodn.
 • kol. Kojzar Alojzy, cukiernik czł. Kom.
 • kol. Sobota Jan, zdun czł. Kom.    
 • kol. Piechula Jan – pracownik biura  Cechu.

Do jednej z ważniejszych akcji przeprowadzonej w r 1968 była analiza prawidłowości działania zakładów rzemieślniczych przez samorząd gospodarczy rzemiosła i rzem. Spóldzielczości  Z i Zb. W tej sprawie zostały podjęte dwie uchwały:
Zarządu Związku Izb rzemieślniczych Nr 175 z dnia 22 V 1968
Zarządu Centraln. Zw. Rzem. Sp. Z. i Zb. Nr 68 z dnia 22 V 1968
zalecające Cechowi i Rzem. Spółdz. Z. i Zb. Przeanalizowania w terminie do dnia31 X 1968 r prawidłowości działania warsztatów rzemieślniczych indywidualnych i wystąpienia do właściwych organów władz o wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji w stosunku do osób, które uporczywie naruszają zasady etyki zawodowej.

W związku z powyższymi uchwałami powołano w dniu 14. VI. 68 r Komisję w składzie:

 • kol. Urbanek Jan Czł. Zarz. Cechu – Przewodn.
 • kol. Krause Franciszek, elektromechanik z Raciborza czł. kom.
 • kol. Piperek Rudolf, kuśnierz z Raciborza czł. kom.
 • kol. Stawinoga Antoni, murarz z Markowic czł. kom.
 • kol. Tumala Franciszek. murarz z Brzeźnicy czł. kom.
 • kol. Urbas Helmut malarz z Wojnowic czł. kom.
 • kol. Władarz Eugeniusz mech. samoch. z Raciborza czł. kom.

Komisja ta przeprowadziła analizę 632 rzemieślników – członków Cechu, z pośród których 20 rzem. zakwalifikowano do grupy rzemieślników nie przestrzegających etyki zawodowej. Po przeprowadzeniu z nimi rozmów 10 rzemieślników  naprawiło natychmiast swoje drobne niedociągnięcia z zakresu etyki zawodowej, 8 rzemieślnikom udzielono nagany, a 2 rzemieślnikom zawnioskowano odebranie zezwoleń, gdyż w sposób rażący i świadomy dopuścili się przestępstw jak wyłudzanie pieniędzy od klientów i kol. rzem., kradzież powierzonych im przedmiotów itp.

W II gim półroczu 1968 r. Cech R.R. zorganizował zbiorową akcję opracowywania wniosków o renty starcze dla rzem., którzy osiągnęli wiek starczy i byli ubezpieczeni w Z.U.S. przez  3 lata (od 1.VII.65 – 1.VII. 68 r.). Ustalono na podstawie akt cechowych, że do renty starczej kwalifikuje się 36 rzemieślników. Dla 31 rzemieślników opracowano wnioski o renty a 5 – ciu rzem. złoży je w terminie późniejszym.

W dniu 28 XI 1968 r. urządzono w świetlicy Cechu uroczystość “Dnia Nauczyciela”,  w której wzięło udział blisko 40 mistrzów wzorowo szkolących uczniów oraz 16 nauczycieli Zas. Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Na uroczystości tej wręczono 24 mistrzom dyplomy uznania, nadane im przez Związek Izb Rzemieślniczych w Warszawie za wzorowe szkolenie uczniów.

Dyplomy te otrzymali:

 1. Szczuka Konrad mistrz blacharski z Zawady Ks.
 2. Kojzar Alojzy mistrz cukierniczy z Raciborza
 3. Matuszek Paulina mistrz fryzjerski z Raciborza
 4. Popela Herman mistrz fryzjerski z Raciborza
 5. Krawczyk Franciszek  mistrz inst. sanit. z Raciborza
 6. Palowski Norbert mistrz kowalski z Raciborza
 7. Kopczyk Florentyna mistrz krawiecki m. z Raciborza
 8. Kowalczyk Maria mistrz krawiecki d. z Raciborza
 9. Urbanek Jan mistrz malarski z Krzanowic
 10. Urbas Helmut mistrz malarski z Wojnowic
 11. Krupa Rudolf mistrz stolarski z Raciborza
 12. Rymer Ernest mistrz ślusarski z Raciborza
 13. Sobota Jan mistrz zduński z Raciborza
 14. Furman Maksymilian mistrz stolarski z Brzeźnicy
 15. Kanappek Karol mistrz zegarmistrz z Raciborza
 16. Przybyła Franciszek mistrz fryzjerski z Raciborza
 17. Derwisz Maria mistrz modniarski z Raciborza
 18. Gleich Anna mistrz krawiecki d. z Raciborza
 19. Olejak Walter mistrz stolarski z Zabełkowa
 20. Plura Henryk mistrz stolarski z Samborowic
 21. Ronczka Gertruda mistrz stolarski z Raciborza
 22. Rostek Leon mistrz stolarski z Wojnowic
 23. Przypadło Alojzy mistrz ślusarski z Kuźni Rac.
 24. Dastig Jerzy mistrz szewski z Raciborza.

W dniach od 11 – 16 listopada 1968 r. obradował w Warszawie V Zjazd P.Z.P.R. Jak wynika z materiałów V Zjazdu P.Z.P.R.. a dotyczącego rzemiosła, to podstawowym zadaniem rzemiosła powinno być koncentrowanie się na rozszerzaniu i rozwoju usług dla ludności, szczególnie na wsi i w małych miastach. Należy ograniczyć tendencje do zwiększania obrotów rzemiosła  z gospodarką uspołecznioną w zakresie współpracy kooperacyjnej i produkcji zaopatrzeniowej – inwestycyjnej. Należy przeciwdziałać szkodliwemu społecznie i ekonomicznie przechwytywaniu części dochodu narodowego przez prywatne pośrednictwo handlowe.
Kolejnymi zadaniami rzemiosła maja być:
produkcja uzupełniająca na zaopatrzenie rynku wewnętrznego
eksport (produkcja eksportowa)
szkolenie narybku rzemieślniczego.
Uchwała V Zjazdu PZPR oraz uchwała K.D.W. przewidują na lata 1969 – 1970 oraz na następną 5latkę dalszy rozwój rzemiosła indywidualnego. W/g tych założeń liczba warsztatów na koniec 1970 r. ma wynieść 163,000 zatrudnienie 295,000 osób, a stan uczniów 65,000. Wartość usług dla ludności w warsztatach rzem. indyw. ma wynieść na koniec 1970 r – 13.8 miliardów zł na koniec 1975 r. - 19,3 miliardówzł.

Rok 1968 zamykamy dalszym wzrostem ilości warsztatów rzem. indywidualnych na naszym terenie. W ciągu tego roku przybyło efektywnie 29 nowych warsztatów rzem., tak że liczba ich na koniec roku wynosi
warsztatów 631
zatrudnnion.1053 osób
uczniów 219 osób

Porównując powyższe liczby z przyjętym planem na r 1968 trzeba stwierdzić, że plan ten nie został wykonany
w zakresie przyrostu warsztatów o – 46 warsztatów, przyrostu zatrudnienia o – 20 osób.
Natomiast w zakresie szkolenia uczniów plan na 1968 został przekroczony o +13 uczniów.
Niewykonanie plany spowodowane zostały następującymi przyczynami:

 • brak lokali użytkowych
 • niedostateczna ilość surowców
 • przejście znacznej ilości rzem. na renty i likwidacja w – tów.

W roku 1968 rzemiosło nasze osiągnęło ogółem obrotu 60.455,000 zł w tym usług dla ludności 33.409,000 zł. Na stosunkowo prawidłowy rozwój rzem. w r 1968 miały wpływ następujące bodźce ekonomiczne:
ulgi podatkowe, których udzielono w sumie 570.859 zł
kredyty, których udzielono rzemiosłu w sumie 1.615.000 zł
przydziałów lokali użytkowych, których otrzymano 16 o pow. 544 m².
W r 1968 rzemiosło nasze zainwestowało w swych warsztatach sumę zł 2.284.000 modernizując je i wyposażając w nowe maszyny i urządzenia.
Z Z.U.S, w którym rzemiosło jest ubezpieczone otrzymało nasze rzemiosło tytułem rent inwalidzkich, rodzinnych i starczych sumę zł 684.204 (63 rzem.).
Akcja socjalna prowadzona w cechu i Izbie Rzem. wypłaciła w r 1968:
zasiłków pogrzebowych sumę zł 34 000
zasiłków losowych sumę zł 30.320.-
Dla uczczenia V Zjazdu Partii i IX Kongresu S.D. oraz  XXV lecia PRL rzemieślnicy nasi wykonali  w r 1968 różnych czynów społecznych na sumę 95 tyś zł a na Fundusz Bud. Szkół i Internatów wpłacili sumę zł 65.600, czyli 106% planu rocznego.

Przydatne linki
© 2022 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij