opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"Celem kształcenia jest przygotowanie młodych by uczyli się sami przez całe życie"
Robert Maynard Hutchins


1968

 dniu 25 marca 1968 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Cechu R.R. w Raciborzu, na którym dokonano wyboru nowych władz Cechu na następną 3 – letnią Kadencję (1968 – 1971).

Do Zarządu Cechu wybrano:

 • kol. Antosa Franciszka mistrza piekarskiego z Raciborza jako Starszego Cechu
 • kol. Jasnego Franciszka – fotografa z Raciborza jako Czł. Zarządu
 • kol. Derwisz Marię - modniarkę z Raciborza jako Czł. Zarządu
 • kol. Gawendę Franciszka – kowala z Raciborza jako Czł. Zarządu
 • kol. Łopacza Franciszka – stolarza z Raciborza jako Czł. Zarządu
 • kol. Robenka Alojzego – inst. elektr. z Samborowic jako Czł. Zarządu
 • kol. Urbanka Jana – malarza z Krzanowic jako Czł. Zarządu

 

Na Zastępców Członków Zarządu Cechu wybrano:

 • kol. Sobotę Jana, zduna z Raciborza
 • kol. Rymera Ernesta, ślusarza z Raciborza
 • kol. Tomalę Franciszka, murarza z Brzeźnicy

Do Komisji Rewizyjnej Cechu wybrano:

 • kol. Dastiga Jerzego mistrza szewskiego z Raciborza
 • kol. Grębowicz Martę mistrzafryzjerskiego z Raciborza
 • kol. Okrenta Roberta mistrzapiekarskiego z Nędzy

Na Zastępców Członków Kom. Rewizyjnej wybrano:

 • kol. Dziadzko Maksymiliana, cieślę z Raciborza
 • kol. Szczukę Konrada, blacharza z zawady Książęcej

Do Sądu Cechowego wybrano:

 • kol. Sochę Alojzego, kowala z Bieńkowic
 • kol. Rosinę Adolfa, rynnarza z Bieńkowic
 • kol. Paletę Alojzego, krawca z Pietrowic W.
 • kol. Stępień Jadwigę inst. san. z Raciborza
 • kol. Jochwina Waltera ślusarza z Raciborza

Na Zastępców Sądu Cechu wybrano:

 • kol. Hluchnika Józefa, stolarza z Krzanowic
 • kol. Waniek Alfreda, stolarza z Raciborza

Na Zebraniu Zarządu Cechu w dniu 16 kwietnia 1969 r. ukonstytuował się Zarząd Cechu w sposób następujący:

 • Podstarszym Cechu R.R. w Raciborzu wybrano kol. Jasnego Franciszka
 • Sekretarzem Cechu R.R. w Raciborzu wybrano kol. Derwisz Marię
 • Skarbnikiem Cechu R.R. w Raciborzu wybrano kol. Gawendę Franciszka
 • Opiekunem młodzieży rzemieślnicz. wybrano kol. Robenka Alojzego
 • Przewodn. Komisji Oświaty wybrano kol Łopacza Franciszka

Na tym samym zebraniu Zarządu powołano Komisję Oświaty przy Cechu R.R.  w Raciborzu w składzie:

 • kol. Łopacz Franciszek – przewodniczących
 • kol. Urbanek Jan malarz z – ca przewodn.
 • kol. Kojzar Alojzy, cukiernik czł. Kom.
 • kol. Sobota Jan, zdun czł. Kom.    
 • kol. Piechula Jan – pracownik biura  Cechu.

Do jednej z ważniejszych akcji przeprowadzonej w r 1968 była analiza prawidłowości działania zakładów rzemieślniczych przez samorząd gospodarczy rzemiosła i rzem. Spóldzielczości  Z i Zb. W tej sprawie zostały podjęte dwie uchwały:
Zarządu Związku Izb rzemieślniczych Nr 175 z dnia 22 V 1968
Zarządu Centraln. Zw. Rzem. Sp. Z. i Zb. Nr 68 z dnia 22 V 1968
zalecające Cechowi i Rzem. Spółdz. Z. i Zb. Przeanalizowania w terminie do dnia31 X 1968 r prawidłowości działania warsztatów rzemieślniczych indywidualnych i wystąpienia do właściwych organów władz o wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji w stosunku do osób, które uporczywie naruszają zasady etyki zawodowej.

W związku z powyższymi uchwałami powołano w dniu 14. VI. 68 r Komisję w składzie:

 • kol. Urbanek Jan Czł. Zarz. Cechu – Przewodn.
 • kol. Krause Franciszek, elektromechanik z Raciborza czł. kom.
 • kol. Piperek Rudolf, kuśnierz z Raciborza czł. kom.
 • kol. Stawinoga Antoni, murarz z Markowic czł. kom.
 • kol. Tumala Franciszek. murarz z Brzeźnicy czł. kom.
 • kol. Urbas Helmut malarz z Wojnowic czł. kom.
 • kol. Władarz Eugeniusz mech. samoch. z Raciborza czł. kom.

Komisja ta przeprowadziła analizę 632 rzemieślników – członków Cechu, z pośród których 20 rzem. zakwalifikowano do grupy rzemieślników nie przestrzegających etyki zawodowej. Po przeprowadzeniu z nimi rozmów 10 rzemieślników  naprawiło natychmiast swoje drobne niedociągnięcia z zakresu etyki zawodowej, 8 rzemieślnikom udzielono nagany, a 2 rzemieślnikom zawnioskowano odebranie zezwoleń, gdyż w sposób rażący i świadomy dopuścili się przestępstw jak wyłudzanie pieniędzy od klientów i kol. rzem., kradzież powierzonych im przedmiotów itp.

W II gim półroczu 1968 r. Cech R.R. zorganizował zbiorową akcję opracowywania wniosków o renty starcze dla rzem., którzy osiągnęli wiek starczy i byli ubezpieczeni w Z.U.S. przez  3 lata (od 1.VII.65 – 1.VII. 68 r.). Ustalono na podstawie akt cechowych, że do renty starczej kwalifikuje się 36 rzemieślników. Dla 31 rzemieślników opracowano wnioski o renty a 5 – ciu rzem. złoży je w terminie późniejszym.

W dniu 28 XI 1968 r. urządzono w świetlicy Cechu uroczystość “Dnia Nauczyciela”,  w której wzięło udział blisko 40 mistrzów wzorowo szkolących uczniów oraz 16 nauczycieli Zas. Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Na uroczystości tej wręczono 24 mistrzom dyplomy uznania, nadane im przez Związek Izb Rzemieślniczych w Warszawie za wzorowe szkolenie uczniów.

Dyplomy te otrzymali:

 1. Szczuka Konrad mistrz blacharski z Zawady Ks.
 2. Kojzar Alojzy mistrz cukierniczy z Raciborza
 3. Matuszek Paulina mistrz fryzjerski z Raciborza
 4. Popela Herman mistrz fryzjerski z Raciborza
 5. Krawczyk Franciszek  mistrz inst. sanit. z Raciborza
 6. Palowski Norbert mistrz kowalski z Raciborza
 7. Kopczyk Florentyna mistrz krawiecki m. z Raciborza
 8. Kowalczyk Maria mistrz krawiecki d. z Raciborza
 9. Urbanek Jan mistrz malarski z Krzanowic
 10. Urbas Helmut mistrz malarski z Wojnowic
 11. Krupa Rudolf mistrz stolarski z Raciborza
 12. Rymer Ernest mistrz ślusarski z Raciborza
 13. Sobota Jan mistrz zduński z Raciborza
 14. Furman Maksymilian mistrz stolarski z Brzeźnicy
 15. Kanappek Karol mistrz zegarmistrz z Raciborza
 16. Przybyła Franciszek mistrz fryzjerski z Raciborza
 17. Derwisz Maria mistrz modniarski z Raciborza
 18. Gleich Anna mistrz krawiecki d. z Raciborza
 19. Olejak Walter mistrz stolarski z Zabełkowa
 20. Plura Henryk mistrz stolarski z Samborowic
 21. Ronczka Gertruda mistrz stolarski z Raciborza
 22. Rostek Leon mistrz stolarski z Wojnowic
 23. Przypadło Alojzy mistrz ślusarski z Kuźni Rac.
 24. Dastig Jerzy mistrz szewski z Raciborza.

W dniach od 11 – 16 listopada 1968 r. obradował w Warszawie V Zjazd P.Z.P.R. Jak wynika z materiałów V Zjazdu P.Z.P.R.. a dotyczącego rzemiosła, to podstawowym zadaniem rzemiosła powinno być koncentrowanie się na rozszerzaniu i rozwoju usług dla ludności, szczególnie na wsi i w małych miastach. Należy ograniczyć tendencje do zwiększania obrotów rzemiosła  z gospodarką uspołecznioną w zakresie współpracy kooperacyjnej i produkcji zaopatrzeniowej – inwestycyjnej. Należy przeciwdziałać szkodliwemu społecznie i ekonomicznie przechwytywaniu części dochodu narodowego przez prywatne pośrednictwo handlowe.
Kolejnymi zadaniami rzemiosła maja być:
produkcja uzupełniająca na zaopatrzenie rynku wewnętrznego
eksport (produkcja eksportowa)
szkolenie narybku rzemieślniczego.
Uchwała V Zjazdu PZPR oraz uchwała K.D.W. przewidują na lata 1969 – 1970 oraz na następną 5latkę dalszy rozwój rzemiosła indywidualnego. W/g tych założeń liczba warsztatów na koniec 1970 r. ma wynieść 163,000 zatrudnienie 295,000 osób, a stan uczniów 65,000. Wartość usług dla ludności w warsztatach rzem. indyw. ma wynieść na koniec 1970 r – 13.8 miliardów zł na koniec 1975 r. - 19,3 miliardówzł.

Rok 1968 zamykamy dalszym wzrostem ilości warsztatów rzem. indywidualnych na naszym terenie. W ciągu tego roku przybyło efektywnie 29 nowych warsztatów rzem., tak że liczba ich na koniec roku wynosi
warsztatów 631
zatrudnnion.1053 osób
uczniów 219 osób

Porównując powyższe liczby z przyjętym planem na r 1968 trzeba stwierdzić, że plan ten nie został wykonany
w zakresie przyrostu warsztatów o – 46 warsztatów, przyrostu zatrudnienia o – 20 osób.
Natomiast w zakresie szkolenia uczniów plan na 1968 został przekroczony o +13 uczniów.
Niewykonanie plany spowodowane zostały następującymi przyczynami:

 • brak lokali użytkowych
 • niedostateczna ilość surowców
 • przejście znacznej ilości rzem. na renty i likwidacja w – tów.

W roku 1968 rzemiosło nasze osiągnęło ogółem obrotu 60.455,000 zł w tym usług dla ludności 33.409,000 zł. Na stosunkowo prawidłowy rozwój rzem. w r 1968 miały wpływ następujące bodźce ekonomiczne:
ulgi podatkowe, których udzielono w sumie 570.859 zł
kredyty, których udzielono rzemiosłu w sumie 1.615.000 zł
przydziałów lokali użytkowych, których otrzymano 16 o pow. 544 m².
W r 1968 rzemiosło nasze zainwestowało w swych warsztatach sumę zł 2.284.000 modernizując je i wyposażając w nowe maszyny i urządzenia.
Z Z.U.S, w którym rzemiosło jest ubezpieczone otrzymało nasze rzemiosło tytułem rent inwalidzkich, rodzinnych i starczych sumę zł 684.204 (63 rzem.).
Akcja socjalna prowadzona w cechu i Izbie Rzem. wypłaciła w r 1968:
zasiłków pogrzebowych sumę zł 34 000
zasiłków losowych sumę zł 30.320.-
Dla uczczenia V Zjazdu Partii i IX Kongresu S.D. oraz  XXV lecia PRL rzemieślnicy nasi wykonali  w r 1968 różnych czynów społecznych na sumę 95 tyś zł a na Fundusz Bud. Szkół i Internatów wpłacili sumę zł 65.600, czyli 106% planu rocznego.

Przydatne linki
© 2020 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij