opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"Kto patrzy tylko na zewnątrz, śni, Kto zwraca się ku swojemu wnętrzu, budzi się."
Carl Gustav Jung


1969

Na początku roku bieżącego odbył się IX Kongres Stronnictwa Demokratycznego, na którym I Sekr. K.C. P.Z.P.R. tow. Gomółka Władysław tak powiedział o rzemiośle indywidualnym:

“Rzemiosło znajduje w naszej gospodarce trwałe miejsce, dostarcza warsztatów pracy blisko 320 tysiącom osób w miastach, miasteczkach i na wsi. Głównym kierunkiem pracy rzemiosła powinna być działalność produkcyjna, remontowa i usługowa, ulepszająca zaopatrzenie i ułatwiająca życie codzienne ludności zarówno miejskiej jak i rolniczej.”

Na IX Kongresie S.D. podjęto między innymi uchwałę dotyczącą dalszych losów rzemiosła indywidualnego treści następującej:
“Na szczeblu wojewódzkim i  centralnym należy powołać jednolite ogólnogospodarcze organizacje rzemiosła, których zakres działania powinien obejmować i cechy i rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu. Ta jednolita wspólna organizacja wojewódzka i centralna opierać będzie swą działalność o środki finansowe cechów i rzemieślniczych spółdzielni z. i zb.

Do zakresu czynności tej nowej organizacji należeć będą następujące sprawy:

 • powołanie Funduszu Rozwoju Rzemiosła,
 • budownictwo lokali usługowych,
 • zaopatrzenie rzemiosła w surowce,
 • zakup maszyn i urządzeń technicznych,
 • popieranie inwestycji i udzielanie kredytów rzemiosłu,
 • modernizacja warsztatów rzemieślniczych,
 • zakup środków transportowych,
 • ustalanie cen,
 • zróżnicowanie systemu podatkowego,
 • polityka szkolenia uczniów,
 • sprawy wyróżnień rzemiosła,
 • sprawy socjalne,
 • sprawy kulturalno – oświatowe
 • prawidłowy rozdział zleceń i robót.”

 

Uchwała ta nie wywołała żadnego entuzjazmu wśród rzemiosła raciborskiego, które jest zdania, że dotychczasowe i wypróbowane przez lata formy organizacyjne rzemiosła zapewniają całkowicie interesy rzemiosła i gwarantują dalszy jego rozwój.

Integracja organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła indywidualnego z organizacjami spółdzielczymi – rzem. spółdzielni zaopatrzenia i zbytu jest niebezpieczna i ryzykowna, gdyż spółdzielnie te przeważnie zrzeszają rzemieślników świadczących usługi lub wykonywujących produkcję dla gospodarki uspołecznionej, co jest wyraźnie sprzeczne z uchwałami V Zjazdu P.Z.P.R., a dotyczącymi zadań rzemiosła indywidualnego.

Rok 1969 obfitował w szereg ważnych wydarzeń o charakterze polityczno – gospodarczym, w których żywy udział brało również rzemiosło raciborskie i jego organizacja cechowa. Należały do nich przede wszystkim wybory do Sejmu P.R.L i rad narodowych, obchody XXV lecia P.R.L.  i obchody V Dni Raciborza.

Zaraz na początku roku powołano rzemieślniczy Komitet Obchodów w składzie: Podstarszy Cechu Jasny Franciszek,mistrz cukierniczy Kojzar Alojzy, mistrz ślusarski Rymer Ernest, mistrz fryzjerski Grębowicz Marta i kier. b. Cechu Rusek Antoni. Komitet ten zobowiązano  do opracowania planu pracy, przewidującego udział rzemiosła w obchodach oraz w podejmowaniu i wykonywaniu czynów społecznych XXV lecia przez rzemiosło raciborskie. Powołany Komitet przy Cechu R.R w Raciborzu opracował apel o podejmowanie i wykonywanie czynów społecznych dla uczczenia XXV rocznicy P.R.L.i rozesłał go do ponad 600 rzemieślników – członków Cechu.  W rezultacie tej akcji blisko 50% ogółu rzemiosła wykonało różnych czynów społecznych, jak bezpłatne usługi remontowo – budowlane w szkołach, przedszkolach, świetlicach gromadzkich, strażnicach wojskowych, gromadzkich radach narodowych itp. na łączną sumę ponad 125 tysięcy złotych.

Z inicjatywy Zarządu Cechu przygotowano młodzież rzemieślniczą do wzięcia udziału  w wojewódzkim przeglądzie rzemieślniczych zespołów artystycznych, który odbył się w ramach uroczystości XXV lecia P.R.L w Opolu w dniu 25.05.69 r., a na którym córka mistrza złotnika Glensk Teresa zajęła I miejsce w klasie fortepianu. Również i inna grupa młodzieży rzemieślniczej z Raciborza brała udział w wojewódzkiej spartakiadzie w Nysie w dniu 22. VI. 1969 r. oraz w III Ogólnopolskiej Spartakiadzie młodzieży rzemieśln. w Szczecinie w dniu 12 – 15 września 1969 r.
Nie zabrakło aktywu rzemieślniczego w kampanii przedwyborczej do Sejmu P.R.L.i rad narodowych. Na zebraniach przedwyborczych rzemiosła, w których brali udział kandydaci na radnych szeroko dyskutowano problemy rzemiosła i zgłoszono 8 różnych postulatów i wniosków, skierowanych  do Komitetu Frontu Jedności Narodu w Raciborzu. Spośród rzemiosła zgłoszono Kom. Fr.J.N. 40 rzemieślników jako kandydatów na radnych do P.R.N., M.R.N. i G.R.N. W komitetach F.J.N. pracowało 57 rzem. 5 naszych rzemieślników pomagało w dniu wyborów przewozić chorych  i niedołężnych do lokali wyborczych.

W dniu 1 czerwca 1969 r. zostali wybrani na radnych następujący kol. kol.:
do M.R.N. w Raciborzu:

 • kol. Pinior Józef mistrz kowalski z Raciborza
 • kol. Rusek Antoni kier. biura Cechu

do  M.R.N. W Kuźni Raciborskiej:

 • kol. Kocjan Edward mistrz fryzjerski

do G.R.N. w Tworkowie:

 • kol. Bożek Konrad mistrz stolarski z Tworkowa
 • kol. Socha Alojzy mistrz kowalski z Bieńkowic

do G.R.N. w Łubowicach:

 • kol. Czogała Alojzy – kołodziej z Grzegorzowic

do G.R.N. w Turzu:

 • kol. Grycman Alojzy mistrz studniarski z Turzu

do G.R.N. w Rudniku:

 • kol. Kremzer Antoni mistrz malarski z Miedoni

do G.R.N. w Markowicach:

 • kol. Kiderys Ksenia mistrz kraw. Damskiego z Markowic, która następnie została wybrana na Przew. Prez. G.R.N w Markowicach.

Celem zwiększenia opieki Cechu nad członkami Cechu w terenie, powołano w dniu 5 maja 1969 r. dla Gromad Krzanowice, Krzyżanowice, Tworków, Turze i Kuźnia Raciborska – Terenowe Grupy Działania, opracowując dla nich regulamin treści następującej:


§1 Terenowa Grupa Działania Cechu R.R. w Raciborzu, zwana dalej Terenową Grupą, obejmuje swym zasięgiem teren grom.

§2  Do zakresu działania Terenowej Grupy należą następujące sprawy:
a)sprawowanie pieczy nad zachowaniem etyki rzemieślniczej i dyscypliny wobec klienta;
b)propagowanie szkolenia rzemiosła i czuwanie nad szkoleniem w warsztatach rzemieślniczych;
c)propagowanie doszkalania zawodowego rzemieślników członków Cechu;
d)propagowanie postępu technicznego w warsztatach rzemieślniczych;
e)czuwanie nad wykonywaniem przepisów b.h.p.;
f)organizowanie życia kulturalno – oświatowego wśród rzemiosła i młodzieży rzemieślniczej;
g)udzielanie pomocy w ujawnianiu i legalizowaniu nielegalnego rzemiosła
h)propagowanie spółdzielczości rzemieślniczej zaopatrzenia i zbytu
i)informowanie rzemiosła o akcji socjalnej rzemiosła
j)utrzymywanie ścisłej więzi z terenową radą narodową i jej prezydium w realizacji rozwoju usług rzemieślniczych,
k)propagowanie czynów społecznych wśród rzemiosła.

§3 Terenowa Grupa składa sprawozdanie ze swej działalności Zarządowi Cechu R.R.  w Raciborzu raz na pół roku do dnia 10 – go po upływie półrocza.

§4 Powyższy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Cechu R.R.w Raciborzu na Zebraniu Zarządu w dniu 5.05.69 r.

W dniu 29 maja 1969 r. powołano na nowo Komisję Kontroli prawidłowej działalności rzemiosła, która po rozpatrzeniu materiału jaki wpłynął do Sądu Cechowego zawnioskowała odebranie 2 rzemieślnikom – Jurczenko Romanowi inst. elektrycznemu i Herasimowiczowi Ludwikowi radio  i teletechnikowi z Raciborza – kart rzemieślniczych, gdyż obydwaj dopuścili się wobec klientów oszustwa, przywłaszczania rzeczy i wyłudzania pieniędzy.

W dniu 26 lipca 1969 r. urządzono w Cechu uroczystą akademię, poświęconą XXV leciu P.R.L., na której omówiono również dorobek raciborskiego rzemiosła w tym czasie.
W roku 1945 już w m – cu kwietniu i maju pierwsi rzemieślnicy i ci, którzy tu zostali jako rdzenni Polacy i ci napływowi jako repatrianci lub osadnicy rozpoczęli w zniszczonym mieście i powiecie organizować na nowo swoje warsztaty rzemieślnicze. Na koniec 1945 r. było już czynnych 182 warsztaty rzem., w tym 56 na terenie wsi raciborskiej, a stan zatrudnienia wynosił 236 osób w tym 31 uczniów. Natomiast na koniec 1969 r. mamy czynnych 650 warsztatów rzem. zatrudniających blisko 1100 osób i szkolących ponad 250 uczniów.

W okresie XXV lecia P.R.L. Rzemiosło raciborskie wyszkoliło ponad 2100 uczniów, na Społ. Fundusz Bud. Szkół wpłaciło 729783 zł, wybudowało 1 Dom Rzemiosła wartości 1.0001000 zł  i wykonało różnych czynów społecznych na sumę blisko 520.000 zł.

W ramach obchodów XXV lecia P.R.L. Miasto Racibórz urządziło w m -cu wrześniu 1969 r. - “V Dni Raciborza”, w których brało udział ponad 200 rzemieślników i 120 uczniów.

W dniu 14 września 1969 r. z tej okazji Zarząd Cechu zorganizował spotkanie  z pierwszymi pionierami rzemieślnikami, którzy w r 1945 organizowali jako pierwsi swoje warsztaty rzemieślnicze i jako pierwsi organizowali Cechy i Pow. Zw. Cechów w Raciborzu. W spotkaniu tym wzięło udział 14 pionierów rzem, jak Ulański Józef, Tkacz Tadeusz, Gurdek Tadeusz, Kwaśnica Karol, Szyra Teodor, Nowak Józef, Palowski Rudolf, Kojzar Alojzy wszyscy z Raciborza oraz Filip Franciszek, Lamla Franciszek, Modla Emeryk, Wałach Julian, Dyrszlag Alojzy i Werner Jan z powiatu raciborskiego. W czasie spotkania wręczono zasłużonym działaczom pamiątkowe świeczniki.

Z okazji XXV lecia P.R.L. Izba Rzem. w Opolu odznaczyła kol. kol. Rymera Ernesta, Gleich Annę i Urbanka Jana “Srebrną Odznaką “ za szkolenie uczniów, a Związek Izb Rzem. w Warszawie odznaczył “Honorową Odznaką Rzemiosła” następujących rzemieślników: Grębowicz Martę, Derwisz Marię, Furman Maksymiliana, Kostkę Leona i Celniak Bronisława.

W październiku 1969 r. Cech wspólnie z wydz. Przem. Prez. M.R.N. i P.R.N. w Raciborzu opracował program rozwoju warsztatów rzem. na r 1970 i lata 1971-1975. W/g założeń programu stan warsztatów, zatrudnienia i ilość uczniów ma wynosić:
na dzień 31. XII. 1970 r. - warsztatów 753, zatr. 1198 w tym uczniów 242
na dzień 31. XII. 1975 r. - warsztatów 828, zatr. 1341w tym uczniów 327.

Rok 1969 zamknięto następującymi wynikami:
Ilość warsztatów rzem. 647 w tym 441 warsztatów na wsi.
Stan zatrunienia 1131 osób w tym 256 uczniów.
Osiągnięte obroty 66.111 tys. Zł w tym 32.906 tys usług dla ludu.
Suma uzyskanych kredytów w SOP – 1.863 tys. zł.

Przydatne linki
© 2019 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij