opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"Wolność polega na tym, aby śmiało rozpatrywać każdą sytuację w jaką wpakuje nas życie i brać na siebie wszelką wynikłą stąd odpowiedzialność."
J.P. Sartre


1970

W końcu stycznia 1970 r. Zarząd Cechu przeprowadził analizę rozwoju warsztatów rzemieślniczych w r 1969. Z analizy tej wynika, że planowany przyrost warsztatów na koniec 1969 r. w ilości 703 nie został wykonany, gdyż stan warsztatów na ten dzień wyniósł tylko 647 a więc niedobór wyniósł 56 warsztatów.

Planowany stan zatrudnienia w ilości 1440 zamknięto niedoborem w ilości - 9 osób. Natomiast planowany stan uczniów na 234 zamknięto podwyżką +22 uczniów.
Najważniejszymi przyczynami niewykonania planu przyrostu warsztatów rzemieślniczych były:
brak lokali użytkowych zwłaszcza w Raciborzu
trudności w zaopatrzeniu w surowce i części zamienne
zmiana przepisów podatkowych odnośnie kart podatkowych
zmiana przepisów o możliwości przerobu materiałów przy usługach dla sektora uspołecznionego do 5000 zł mies.
Zmiana polityki Rządu wobec rzemiosła polegająca na popieraniu rzemiosła usługowego świadczącego usługi przede wszystkim dla ludności, a utrudniająca styk rzemiosła z sektorami uspołecznionymi nałożyła na Samorząd Gospodarczy Rzemiosła nowe obowiązki – polegające na prowadzeniu następujących zadań:
należy zwalczać tendencję osiągania nieuzasadnionych zysków i prowadzić akcję wykonawczą wśród rzemiosła
należy prowadzić kontrolę społeczną prawidłowej działalności rzemiosła, dotyczącej jakości i kultury usług, etyki zawodowej i terminowości wykonania usług
należy prawidłowo szkolić uczniów przez ścisłe przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp.

Na początku roku 1970 Woj. Rada Narodowa i Wydz. Przemysłu w Opolu przeprowadziły korektę planu rozwoju warsztatów rzemieślniczych dla m. Raciborza i powiatu raciborskiego  i obniżyły pierwotny plan do:
warsztatów 665 zamiast 753
zatrudnienie 1191 osób zamiast 1198
w tym uczniów 291 zamiast 242.
Ustalone wyżej wskaźniki należy uznać za realne z wyjątkiem liczby uczniów, którą zawyżono co najmniej o 30 osób.

Głównym tematem sesji P.R.N w Raciborzu w dniu 14.II.1970 był program rozwoju usług rzemieślniczych w r 1970 i w następnej 5 – latce. Zatwierdzono na niej korektę poprzednio omówionych zmian.

Dla podniesienia kwalifikacji zawodowych naszych mistrzów zorganizowano w I szym  półroczu 1970r. Następujące kursy doskonalące a mianowicie:
1 kursy dla spawaczy, który ukończyło 27 mistrzów kowalskich i ślusarskich
4 kursy z zakresu bhp, które ukończyło 59 mistrzów i 91 uczniów i pracowników najemnych
1 kurs pedagogiczny, który ukończyło 60 mistrzów szkolących uczniów.

W dniu 31 marca 1970 r. Racibórz obchodził XXV rocznicę powrotu do Macierzy. Z tej okazji wszystkie zakłady pracy dokonały podsumowania swej 25 – letniej pracy w Polsce Ludowej. Podsumowania takiego dokonała i nasza organizacja cechowa. Przedstawia się ona następująco:
“Ze stanu zerowego w maju 1945 r. zorganizowaliśmy na koniec 1945 r. - 182 warsztaty rzemieślnicze aby na dzień 31. XII. 69 r. było ich już – 647 - . Spośród 647 istniejących warsztatów rzem. przypada 206 warsztatów na m. Racibórz. W minionym 25 leciu wyszkoliliśmy 2142 uczniów. Włączając się w nurt ogólnonarodowy rzemiosło raciborskie w minionym ćwierćwieczu podjęło i wykonało następujące czyny społeczne:
z okazji 1000 lecia Państwa Polskiego wybudowano “Dom Rzemiosła” w Raciborzu wartości 933.880 zł oraz wykonano różnych bezpłatnych usług w szkołach i przedszkolach oraz świetlicach i domach kultury wartości 294.916 zł
z okazji V Zjazdu P.Z.P.R. wykonano bezpłatnie usług w szkołach i przedszkolach wartości – 116.518 zł
z okazji XXV lecia PRL wykonano tych czynów wartości 164.497 zł
z okazji XXV lecia powrotu Raciborza do Macierzy wykonano czynów społ. (I poł) wartości 45.000 zł.
Natomiast na S. F. B. Sz. 1000 lecia wpłacili nasi rzemieślnicy sumę zł 547.278 a na S. F. B. Sz.  i Internatów wpłacili 265.900 zł.

Niezależnie od osiągnięć gospodarczych rzemieślnicy nasi brali aktywny udział również w życiu polityczno – społecznym. I tak zaszczytne funkcje radnych pełniło:
w WRN w Opolu – 1 rzemieślnik
w P.R.N w Raciborzu 1 rzem. a w R.M.N w Raciborzu – 14 rzem.
w G.R.N powiatu raciborskiego 48 rzemieślników.

W ramach uroczystości XXV lecia powiatu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy został zorganizowany w dniu 7. VI. 70 r. Festiwal Powiatów, w którym wzięło udział b. licznie  i rzemiosło raciborskie.

Zorganizowaliśmy w tym dniu 14 stoisk w amfiteatrze “Strzecha” i na Placu Długosza, gdzie nasi rzemieślnicy eksponowali swoje wyroby i usługi. Szczególne uznanie za swoje wyroby i usługi uzyskali następujący rzemieślnicy:

 • Antos Franciszek  z Raciborza za wyroby piekarnicze   
 • Zymła Ryszard z Żerdzin za wyroby piekarnicze
 • Kojzar Alojzy z Raciborza za wyroby cukiernicze i lody
 • Kostka Włodzimierz z Raciborza za wyroby cukiernicze i lody
 • Machowski Henryk z Raciborza za wyroby cukiernicze i lody
 • Niemiec Karol z Raciborza za wyroby szklarskie i kryształy
 • Wypiór Henryk z Raciborza za wyroby kaletnicze
 • Kojzar Rumold z Raciborza za wyroby tapicerskie
 • Rosina Adolf z Bieńkowic za wyroby rymarskie
 • Socha Alojzy z Bieńkowic za wyroby kowalskie
 • Hula Jerzy z Raciborza za wyroby optyczne
 • Metzner i Kolasa z Sudołu za wyroby stolarskie i rzeźbę
 • Słomik Wilhelm z Raciborza za wyroby ceramiki szlachetnej

Udział rzemiosła raciborskiego w festiwalu oceniła b. wysoko “Trybuna Opolska” w dniu 8 czerwca 1970. Odbyty “Festiwal powiatów” był podsumowaniem 25 letniego dorobku powiatu raciborskiego,  a w tym i dorobku rzemiosła raciborskiego.
W II półroczu 1970 r. został zatwierdzony przez Prez. W.R.N. w Opolu program rozwoju rzemiosła raciborskiego na najbliższą 5 – latkę (1971 – 1975).
Program ten przewiduje na koniec grudnia 1975 r.
wzrost warsztatów rzem. do 737 (w tym m. Racibórz do 234 w.)
wzrost zatrudnienia do 1367 osób w tym uczniów do 352 osób.
Jak widać z powyższego programu w następnej 5 – latce ma przybyć w stosunku do bieżącej 5 – latki:
warsztatów +72, zatrudnionych +201 w tym uczniów +90 osób.

Rok 1970 (31.XII) zamknięto niewielkim ubytkiem warsztatów rzemieślniczych (-5 netto), ubytkiem w zatrudnieniu (-44 osoby). Na koniec roku 1970 Cech nasz zrzeszał czynnych rzem. 642, zatrudniających 1087 osób w tym 259 uczniów.

W roku 1970 przybyło 53 warsztaty rzemieślnicze, a w tym samym czasie ubyło 58 warsztatów rzemieślniczych. Przyczyną ubytku warsztatów rzemieślniczych w r 1970 były następujące okoliczności:

 • śmierć właścicieli – 3 warsztaty
 • choroba  właścicieli - 11 warsztaty
 • przejście na rentę - 3 warsztaty
 • nadmierne podatki – 6  warsztaty
 • nierentowność - 25 warsztaty  
 • wyjazd za granicę - 2 warsztaty
 • wyjazd do innych powiat. - 4 warsztaty
 • inne przyczyny - 4 warsztaty

          Razem: 58 warsztatów

Przydatne linki
© 2022 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij