opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"Człowiek tym jest większy, im jest bardziej sobą"


Struktura Cechu
miniaturka

Charakterystyka organizacji

Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz małej przedsiębiorczości oraz federacją pracodawców w rozumieniu ustaw: prawo działalności gospodarczej oraz o organizacjach pracodawców.

Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego i członkiem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Cech posiada osobowość prawną , działa na podstawie ustawy o rzemiośle oraz na podstawie statutu cechu i jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Oddział X Gospodarczy pod numerem KRS 0000086637 w Rejestrze Stowarzyszeń i Przedsiębiorców.

Siedzibą cechu jest Racibórz, teren działanie cechu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zadania statutowe i gospodarcze cech wykonyje na obszarze województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu raciborskiego.

Organy statutowe

Organami statutowymi Cechu są: Walne Zgromadzenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Cechowy.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu jego działania ustalonego statutem. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie statutu i jego zmian,
 • wybór Starszego Cechu, a także pozostałych członków Zarządu Cechu, przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także członków Sądu Cechowego,
 • wybór przedstawicieli na Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej oraz delegata do Rady tej Izby,
 • określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów za udział w posiedzeniach organów Cechu,
 • uchwalanie zasad dobrowolnych świadczeń członków Cechu na określone cele,
 • uchwalanie planów finansowych oraz dokonywanie podziału nadwyżki bilansowej względnie pokrycia strat,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Cechu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów i podejmowanie w tych sprawach uchwał,
 • udzielanie absolutorium Starszemu Cechu i członkom Zarządu Cechu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji lub wystąpienia z nich,
 • upoważnienie Zarządu Cechu do zaciągania pożyczek pieniężnych, a także do zbywania ruchomości mających znaczenie artystyczne, historyczne lub naukowe,
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 • nadawanie godności honorowego Starszego Cechu lub honorowego członka Cechu,
 • rozpatrywanie odwołań członków od decyzji lub uchwał Zarządu Cechu,
 • rozpatrywanie innych spraw przewidzianych statutem lub przedstawionych przez członków, bądź organa Cechu w obowiązującym trybie.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. Zarząd składa się z 7 osób, w tym Starszego Cechu, 1-go Podstarszego Cechu, Sekretarza, Skarbnika oraz 3 członków.

Do zakresu działania Zarządu Cechu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

 • reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów państwowych i samorządowych, sądów, organizacji gospodarczych i społecznych,
 • gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
 • powoływanie komisji spośród członków cechu na okres kadencji,
 • realizowanie ustalonych zasad współdziałania z organizacjami, których Cech jest członkiem,
 • powoływanie i odwoływanie Dyrektora biura Cechu oraz ustalanie wysokości jego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w Cechu zasadami płacowymi,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków na członków Cechu,
 • przyjmowanie i wykreślanie członków Cechu,
 • uchwalanie zasad wynagradzania pracowników Cechu,
 • wybieranie delegatów reprezentujących Cech w komisjach lub innych ciałach powoływanych przez terenowe organa samorządowe lub państwowe, a także w innych organizacjach.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem i działalnością Sądu Cechowego.

Do zadań Komisji należy:

 • badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Cechu – badanie winno nastąpić w każdym czasie,
 • badanie rocznych sprawozdań finansowych i bilansów i zgłaszanie w tej sprawie wniosków Walnemu Zgromadzeniu Członków,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności,
 • zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Cechu,
 • wydawanie zaleceń Zarządowi Cechu w razie stwierdzenia nieprawidłowości w toku prowadzonej kontroli.

Sąd Cechowy jest organem orzekającym w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, której podlegają wszyscy członkowie Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła lub innej działalności gospodarczej.

Sąd Cechowy składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

 • upomnienia,
 • nagany,
 • pozbawienia do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres do roku,
 • pozbawienia prawa wybieralności do organów cechowych na okres d 3 lat,
 • wykluczenia z członkostwa w Cechu.
Przydatne linki
© 2024 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij