opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
Oświata Zawodowa
Pliki do pobrania
"Kto patrzy tylko na zewnątrz, śni, Kto zwraca się ku swojemu wnętrzu, budzi się."
Carl Gustav Jung


Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych
miniaturka

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1663, z 2005 r. Nr 53, poz. 472) określa:

 • formy przygotowania zawodowego młodocianego pracownika; nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
 • obowiązek posiadania kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych warunkujących prowadzenie przygotowania zawodowego (instruktor praktycznej nauki zawodu)
 • obowiązek pracodawcy sporządzenia na piśmie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • obowiązek rzemieślnika zawiadomienia o zawarciu z młodocianym umowy, właściwej izby rzemieślniczej (lub cechu sprawującego nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego),
 • obowiązek zgłoszenia faktu zawarcia z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego,
 • terminy zawierania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego; w przypadku dokształcania w szkole w terminie przyjęcia kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku dokształcania w formie pozaszkolnej w innym terminie
 • rodzaj umowy o pracę; z młodocianymi pracownikami umowy o pracę zawierane są na czas nieokreślony, jeśli pracodawca zatrudnia większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb to wówczas umowa może być zawarta na czas określony tj. co najmniej na okres trwania nauki zawodu lub przyuczenia,
 • okres trwania nauki zawodu; nie krócej niż 24 i nie dłużej niż 36 miesięcy (w zależności od okresu nauki wynikającego z klasyfikacji zawodów szkolnych lub ustaleń ZRP w przypadku zawodów pozaszkolnych)
 • zawody w których odbywa się nauka zawodu młodocianych: w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (czas trwania nauki w zawodach szkolnych ; dwuletni i trzyletni cykl nauczania) oraz w zawodach zawartych w klasyfikacji zawodów i specjalności dla rynku pracy, w których izby rzemieślnicze przeprowadzają egzaminy czeladnicze,
 • możliwości przedłużenia bądź skrócenia okresu nauki młodocianego; na uzasadniony wniosek młodocianego i za zgodą rzemieślnika; okres nauki może być skrócony maksymalnie o 12 miesięcy, jeśli młodociany nie dokształca się w szkole. Okres nauki może być przedłużony o 12 miesięcy w związku z nie otrzymaniem promocji do następnej klasy i do 6 miesięcy w innych przypadkach,
 • program nauczania obowiązkowo realizuje pracodawca; w zawodach szkolnych program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego, uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie, a w zawodach pozaszkolnych program zapewniający spełnienie wymagań egzaminacyjnych, określonych w standardach, będących podstawą przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika,
 • obowiązkowe dokształcanie teoretyczne – dopuszczalne formy dokształcania teoretycznego młodocianych; w zasadniczej szkole zawodowej lub w systemie pozaszkolnym,
 • egzamin kończący naukę zawodu – nauka zawodu u rzemieślnika kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej. Wniosek do egzaminu składany jest w izbie rzemieślniczej, w której zrzeszony jest cech, sprawujący nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego. Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca,
 • wysokość wynagrodzenia; w umowie o pracę należy ustalić wysokość wynagrodzenia młodocianego dla każdego roku nauki – wynagrodzenie nie może być niższe od 4% w I roku nauki, 5% w II roku nauki i 6% w III roku nauki – obliczane w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 • przerwana nauka zawodu; możliwość dokończenia przerwanej nauki zawodu u innego pracodawcy pod warunkiem, że przerwa w nauce nie trwała dłużej niż 12 miesięcy. Osoby, które przed zakończeniem nauki osiągnęły pełnoletność kończą naukę zawodu na warunkach określonych dla młodocianych pracowników,
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy; trwa od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku uczestników OHP 22 miesiące. Program przyuczenia ustala pracodawca przyjmując wybrane treści programu nauczania dopuszczonego do użytku szkolnego lub programu zapewniającego spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach, będących podstawą przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika,
 • egzamin sprawdzający; przyuczenie odbyte u pracodawcy rzemieślnika kończy się egzaminem sprawdzającym, składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej (egzamin według zasad ustalonych przez Związek Rzemiosła Polskiego – www.zrp.pl).
Przydatne linki
© 2024 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij